Čeština – Evropského parlamentu – Pozměňovací návrh 50 – Otcovská dovolená

Pozměňovací návrh 50 – Otcovská dovolená
Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 8 a (nový)

Kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň – A7-0032/2010

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0032+0+DOC+XML+V0//CS

Pozměňovací návrh
1a. Vkládá se nový článek 8a, který zní:
„Článek 8a
Otcovská dovolená

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby zaměstnanci, jejichž životní partnerky v nedávné době porodily, měli nárok na nepřetržitou plně placenou otcovskou dovolenou v délce nejméně dvou týdnů, která bude nepřenosná a bude vybrána v průběhu mateřské dovolené poté, co manželka/partnerka porodí.

Členské státy, které dosud nezavedly nepřenosnou plně placenou otcovskou dovolenou, kterou si zaměstnanec povinně vybere v průběhu mateřské dovolené po nepřetržité období v délce nejméně dvou týdnů poté, co manželka/partnerka porodí, jsou důrazně vyzývány, aby tuto dovolenou zavedly a podpořily tak rovnocenný podíl obou rodičů na uplatňování rodinných práv i odpovídajících povinností.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, že bude zaměstnanci, jehož životní partnerka krátce předtím porodila, v případě smrti nebo tělesného postižení matky poskytnuta zvláštní dovolená zahrnující nevyužitou část mateřské dovolené.“

————————–

Společná rozprava – Pracovní podmínky žen

Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň
Zpráva: Edite Estrela (A7-0032/2010)
Druhá zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň
[COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)]
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Hlasování se bude konat ve středu

Nejisté pracovní podmínky žen
Zpráva: Britta Thomsen (A7-0264/2010)
Zpráva o ženách zaměstnaných za nejistých pracovních podmínek
[2010/2018(INI)]
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

This entry was posted in News and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply